Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Bestmarki Suurköökide AS (edaspidi Bestmark) töötleb teie kui Bestmarki kliendi isikuandmeid vastavalt käesolevatele isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Põhimõtted on koostatud isikuandmete kaitse üldmääruse EL 2016/679 alusel ja nimetatud määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Põhimõtete eesmärk on kirjeldada Bestmarki isikuandmete töötlemise protsesse ning teie õigusi eeltoodust tulenevalt.

Isikuandmed

Isikuandmed on isikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Bestmark kogub ja töötleb isikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kogutavate kontaktandmete hulka võivad kuuluda kliendi poolt esitatavad tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed nagu nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber jms. Sellele lisanduvad kodulehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed nagu kliendi kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu kogunevad andmed.

Kogutud andmeid kasutatakse volitatud töötajate poolt peamiselt kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, kampaaniate korraldamiseks ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Bestmark avaldada teavet kolmandale osapoolele. Kolmandaks osapooleks on sellisel juhul meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport, makseteenuseid osutav partner või arvete edastamise teenuse osutaja.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat mõju. Soovi korral andmeid muuta või kustutada tuleb täpsustada, millise isikliku teavega on tegu.

Bestmark säilitab Teie isiklikke andmeid senikaua, kuni Teie konto on aktiivne, selleks, et osutada Teile vastavaid teenuseid kui see on vajalik käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Samuti seni, kuni see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meie kokkulepete jõustamiseks või seadusega lubatud ulatuses.

Isikuandmete töötleja edastab isiku taotlusel isikule järgmise teabe: isikuga seotud isikuandmed; isikuandmete töötlemise eesmärgid; isikuandmete kategooriad ja allikad; kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; kolmandad isikud, kellele isikuandmed on edastatud; isikuandmete töötleja nimi või tema esindaja ja isikuandmete töötleja aadress ja muud kontaktandmed.

Isikuandmete töötleja on kohustatud andma isikule teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul;

Isikul on õigus oma isikuandmete töötlejalt nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, on andmesubjektil õigus nõuda:

Isikul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud erinev vaidlustamismenetlus.

Turvalisus

Kõik Bestmarki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Küpsiste kasutamine meie veebilehel

Küpsis on infofail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehel on kasutusel järgmised küpsised:

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatele kättesaadavad. Võite küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile. Vaata lisa aboutcookies.org.

Lisaks veebilehe küpsistele kasutatakse ka mitmeid usaldusväärseid kolmandate osapoolte küpsiseid. See võimaldab kasutajal jagada lehti sotsiaalvõrgustikes ning kuvada personaliseeritud ja asjakohast reklaami. Nõnda võimaldavad need küpsised kuvada reklaame näiteks erinevatel Google’i ja Google’i partnerettevõtete või Facebook’i platvormidel.

Uuendused

Bestmark võib aegajalt uuendada osaliselt või täielikult veebilehe privaatsuspoliitikat. Seetõttu palume Klientidel aegajalt kontrollida privaatsuspoliitika uuendamise kuupäeva ja tutvuda vajadusel uuenenud privaatsuspoliitikaga. Bestmark tegutseb eeldusel, et kõik Kliendid on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga enne meie veebilehel sirvimist ning on nõus privaatsuspoliitika tingimustega.

Kohaldatav õigus

Käesolev Privaatsuspoliitika põhineb Eesti isikuandmete kaitse seadusel, mis reguleerib isikuandmete töötlemist https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016010?leiaKehtiv ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR), mis jõustus 25 mai 2018.

Viimati uuendatud 14.04.2022